عکس های افتتاح عملیات اجرایی بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد

عکس های افتتاح عملیات اجرایی بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد

عکس های افتتاح عملیات اجرایی بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد

عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد
عکس های افتتاحیه معدن سرب و روی مهدی آباد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.