انجام عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج از معدن سرب و روی مهدی آباد (کالامین)

انجام عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج از معدن سرب و روی مهدی آباد (کالامین)