پروژه های انجام شده

  • عملیات استخراج و باطله برداری معدن سنگ آهن گلگهر توده معدنی شماره 1
  • عملیات ترفیع سد رسوب گیر سونگون
  • عملیات ترفیع سد رسوب گیر مجتمع مس میدوک
  • عملیات استخراج و باطله برداری معدن سرب، روی و کالامین مهدی آباد
  • عملیات استخراج و باطله برداری معدن سنگ آهن گلگهر توده معدنی شماره 5