تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

انجام عملیات اجرائی سد باطله معدن مس سرچشمه

عنوان طرح:

انجام عملیات اجرایی سد باطله معدن مس سرچشمه