تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

موسسان شرکت

مرحوم ابوالقاسم شفیعی
مرحوم ابوالقاسم شفیعی
منصور نجمی نیا
منصور نجمی نیا
رسول شفیعی
رسول شفیعی