تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

انجام عملیات باطله برداری و استخراج از معدن سرب و روی انگوران

عنوان طرح:

انجام عملیات باطله برداری و استخراج از معدن سرب و روی انگوران