تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

المان پست اسلایدر

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های  ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

برگزاری دوره آموزشی بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

برگزاری دوره آموزشی بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های  ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

برگزاری دوره آموزشی بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

برگزاری دوره آموزشی بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های  ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

برگزاری دوره آموزشی بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

برگزاری دوره آموزشی بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری