تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

المان پست اسلایدر

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های  ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهسازی و معدنی مبین برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهسازی و معدنی مبین برگزار گردید

پیام مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین به مناسبت هفته معدن

پیام مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین به مناسبت هفته معدن

در راستای پیوند صنعت و دانشگاه: شرکت مبین در راستای پرورش نیروی انسانی گام برمی‌دارد

در راستای پیوند صنعت و دانشگاه: شرکت مبین در راستای پرورش نیروی انسانی گام برمی‌دارد

گزارش تصویری از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

گزارش تصویری از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های  ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهسازی و معدنی مبین برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهسازی و معدنی مبین برگزار گردید

پیام مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین به مناسبت هفته معدن

پیام مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین به مناسبت هفته معدن

در راستای پیوند صنعت و دانشگاه: شرکت مبین در راستای پرورش نیروی انسانی گام برمی‌دارد

در راستای پیوند صنعت و دانشگاه: شرکت مبین در راستای پرورش نیروی انسانی گام برمی‌دارد

گزارش تصویری از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

گزارش تصویری از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های  ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

دریافت و تمدید گواهینامه ‏های ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO 45001:2018، ISO 21502:2020 ،HSE-MS

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهسازی و معدنی مبین برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهسازی و معدنی مبین برگزار گردید

پیام مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین به مناسبت هفته معدن

پیام مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین به مناسبت هفته معدن

در راستای پیوند صنعت و دانشگاه: شرکت مبین در راستای پرورش نیروی انسانی گام برمی‌دارد

در راستای پیوند صنعت و دانشگاه: شرکت مبین در راستای پرورش نیروی انسانی گام برمی‌دارد

گزارش تصویری از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

گزارش تصویری از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر