تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

صلاحیت پیمانکاری پایه ۱

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۱ رشته کاوش‌های زمینی