تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

صلاحیت پیمانکاری پایه ۲

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۲ رشته آب