تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

المان پست گرید

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار یکی از اصلی‌ترین مواردی که هر کارفرما و سازمانی باید فرا گیرد شناخت قانون کار و قوانین تامین اجتماعی است. شناخت کافی از قانون کار، آثار و تعهدات آن موجب می‌شود مدیران ...
شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

تجلیل از مهندس علی خطیبیدر راستای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه هم‌زمان با آیین تجلیل از کارآفرینان برتر حوزه معدن و صنایع معدنی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 8 آذرماه 1402از آقای مهندس علی خطیبیمدیرعامل شرکتراهسازی و معدنی ...
برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قانون کار

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

شرکت راهسازی و معدنی مبین پیشرو در برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت راهسازی و معدنی مبین